• Buổi sáng ngày 06/8/2012 Phòng NCKH-SĐH-KĐCL có buổi Họp bình xét thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân cùa phòng. Tham dự buổi họp có 7/7 cán bộ của phòng: Thầy Nguyễn Văn Tân- Trưởng phòng NCKH-SĐH-KĐCL, Cô Lê Thu Thủy- Phó trưởng phòng...
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà...
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà...
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà...
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà...